آتش سوزي در سلمانشهر

سه شنبه, 09 شهریور 1389 06:39 saffari
چاپ
    از خاطرات تلخ مرداد ماه 1389 شهر سلمانشهر آتش گرفتن چند واحد طبقه فوقاني در ابتداي خيابان دريا گوشه سلمانشهر بود كه با تلاش فراوان پرسنل واحدهاي آتش نشاني شهر سلمانشهر و كلارآباد و چند شهر اطراف اطراف مهار گرديد.